PM به زبان ساده

PM به زبان ساده

PM به زبان ساده

مقدمه: PM يك روش قانونمند نگهداري و تعميرات است، كه طي آن وضعيت تجهيزات، دائماً به وسيله بازرسي هاي فني (Technical Inspection) و روانکاری های (Lubrication) منظم و دوره اي و اقدامات پيشگيرانه، به منظور كاهش احتمال وقوع خرابي هاي ناگهاني، تحت نظارت قرار گرفته گرفته و بدين وسيله، ضرورت انجام تعميرات جزئي و يا كلي تعيين مي گردد، تا از توقفات اضطراري و برنامه ريزي نشده يا هر نوع خرابي ديگري پيشگيري شود.