رشد مصرف گندم دروم در جهان

رشد مصرف گندم دروم در جهان

رشد مصرف گندم دروم در جهان

عليرغم اينکه گندم دوروم فقط 5 تا 8 درصد از توليد گندم جهان را شامل ميشود اما از نظر اقتصادي محصولي بااهميت است زيرا ويژگيهايي منحصر به فرد داشته و در توليد محصولاتي مهم مانند پاستا به کار ميرود