سناریوهای احتمالی شیوع جهانی بیماری ویرانگر محصولات کشاورزی مشخص می شوند

سناریوهای احتمالی شیوع جهانی بیماری ویرانگر محصولات کشاورزی مشخص می شوند

سناریوهای احتمالی شیوع جهانی بیماری ویرانگر محصولات کشاورزی مشخص می شوند

مقدمه: زنگ ساقه، که نام دانه های سیاهی است که ساقه گیاه را آلوده می کند، برای قرن ها قبل از این که توسط قارچ کش ها و ژن های مقاوم مهار شود موجب شیوع بیماری های ویرانگر و قحطی می شده است.