ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در ﺟﻬﺎن

ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در ﺟﻬﺎن

ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در ﺟﻬﺎن

چکیده: ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾن بخش ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﺴﻮب می شود. از اﯾﻦ رو، ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. مقاله ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺗﺄﺳﯿ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 1995 ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎیی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن می باﺷﺪ و از آنجایی ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﺎورزي، از ﻟﻮازم اﺻﻠﯽ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﺑﺮرسی می باشد. از اﯾﻦ رو ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﻬﺎده ها، دو ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ کاب و داﮔﻼس ﻃﯽ ﺳﺎل های 1995-1981 و 2010- 1996 ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ روش دادهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳت . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻃﯽ دوره 30 ساله، 2010- 19981، روﻧﺪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨدم ﺳﻪ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ،آمریکا و آسیا از ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ WTO ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪك در ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم ﻗﺎره اروﭘﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم ﻗﺎره اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. همچنین، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺬر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﻨﺪم ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﻮد ﺷﯿﻤیایی ، ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاري را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻨﺪم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎده ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﻬﺮه وري اﯾﻦ ﻧﻬﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳت.

نویسندگان: شهریار نصاییان، آزاده محرابیان و هما شکاریان

برای مشاهده متن مقاله لطفاً كليك نماييد.