بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم

بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم

بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم

چکیده: بررسی شاخص های مختلف مرتبط با بخش کشاورزی در دوره چهارساله دولت یازدهم نشان می دهد که در اتفاق افتاده است. طی دوره تصدی دولت یازدهم ، مجموع شاخص ها برآیند مثبتی نسبت به دوره ماقبل 1335 وضعیت تراز تجاری محصولات کشاورزی بهبود معناداری را نشان می دهد به طوری که ایران در سال در تولید گندم به خودکفایی رسید و در تولید شکر عملکرد نسبتاً موفقی داشته است. البته عملکرد این بخش در تولید روغن و کنجاله و افزایش ضریب خودکفایی آن ها موفقیت نداشته است. ضعف هایی هم در مدیریت کلان بخش دیده می شود که البته مختص این دولت نبوده و به نوعی در وزارت جهاد کشاورزی نهادینه شده است که از آن جمله می توان به رویکرد پروژهای در مدیریت کلان، کادرسازی نامناسب و گرایش به امور تصدیگری اشاره کرد.

تهیه و تدوین: مهران برادران نصیری و وهب میرباقری

برای مشاهده متن گزارش لطفاً كليك نماييد.