گیاه شناسی گندم

گیاه شناسی گندم

گیاه شناسی گندم

مقدمه: ﮔﻨﺪم ﮔﻴﺎهی است ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮادﻩ ﻏـﻼت، که در سطح وسیعی از زمین های کشاورزی دنیا کشت و تولید می شود. ﻣﻨـﺸﺄ و ﻣﻨطقه ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﮔﻨـﺪم از ﻋﻠـف هـﺎي وحشی نواحی ﺷﺮق ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﻚ و ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ است. اﻳﻦ ﻧﻮاحی ﺑﻪ صورت استپی ﻳﺎ ﻧﻮاحی ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ یا زمستان های بارانی و ﺗﺎﺑستان هاي ﺧﺸﻚ می ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﮔﻨﺪم از ﻧﻈﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧسان دارد و ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ سهم ﺁن در اﻟﮕـﻮي ﻏـﺬاﻳﻲ حدود 5 درصد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن، از اهمیت وﻳﮋﻩ ای ﺑﺮﺧﻮردار است.