پژوهش و مقالات

پژوهش و مقالات

پژوهش و مقالات

1- نان و نانواخانه از طهران تا تهران

2- PM به زبان ساده

3- آفت سن گندم

4- گلوتن چیست؟

5- آفات انباری

6- مقایسه سیلوهای بتنی و فلزی

7- مدیریت الکترونیک، یک الزام

8- آشـنـایـی بـا نـظـام «پـنـج اس»

9- فرآیند تخلیه، بارگیری و دوران گندم

10- گیاه شناسی گندم

11- بررسی تولید نان لواش به روش مخمر - نمک و تعیین ویژگی های رئولوژیکی خمیر آن

12- زنان، چگونه می توانند در انتقال فرهنگ مقاومتی به نسل آینده تاثیرگذار باشند؟

13- بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم

14- کاهش قابل ملاحضه گلوکز خون و واکنش های انسولین با نان تهیه شده از خمیر ترش

15- آسیاب ترکیبی گندم و جو، راهکاری برای تولید آرد سالم و مغذی

16- سم خطرناک جوش شیرین در سفره های مردم

17- تاثیر کفیران بر ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی گندم و آرد و خواص رئولوژیکی خمیر

18- ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در ﺟﻬﺎن

19- بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم، آرد و نان

20- وﻳﮋﮔﻲ های ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آرد ﺑﺮﺧﻲ ارﻗﺎم ﺗﺠﺎري گندم های ایرانی و تاثیر آنﻫﺎ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲهای حسی بیسکویت

21- سناریوهای احتمالی شیوع جهانی بیماری ویرانگر محصولات کشاورزی مشخص می شوند

22-  تحلیلی بر خودکفایی در تولید گندم ایران

23ـ هشت آیتم مهم برای مشتریان  برند