منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

این منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل پرسنل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور تدوین گردیده است .