ماموریت ها

ماموریت ها

بخش اول کلیات 

- اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران (شامل سیلو شهید اسداله زاده ، مجموعه انبارها و سردخانه شهید امین زاده ، سیلو شهید مدرس و سیلو ورامین ) می باشد.

- هدف از تشکیل اداره، انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه و تدارک، نگهداری، خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی، حساس، ضروری و هرگونه فعالیت مرتبط  و لازم میباشد.

بخش دوم موضوع فعالیت و وظایف اداره

برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه اداره مجاز به اقدامات ذیل میباشد:

بند 1. انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف اداره از قبیل واردات، خرید، تدارک و تجهیزات، ذخیره سازی (انبار، سیلو و ...)، آماده سازی، بسته بندی، توزیع، فروش و صادرات کالاهای اساسی، حساس و ضروری با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی.

بند 2. خرید، ایجاد، احداث، اداره، اجاره، استجاره و نگهداری تجهیزات و تأسیسات ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری از قبیل انبار، سیلو و سردخانه در اختیار اداره.

بند 3. ارایه خدمات بازرگانی، آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی در چارچوب اهداف اداره.

بند 4. انجام تمهیدات لازم بمنظور مشارکت بخش غیر دولتی در انجام فعالیتهای مندرج در موضوع فعالیت اداره.

بند 5. انجام اموری که شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای اساسنامه خود، انجام آن را به عنوان کارگزار به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران ارجاع میکند.

بند 6. تحصیل هرگونه وام، اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

بند 7. اجرای سیاستهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح استان.