خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مرکزی غلات

این آزمایشگاه با در اختیار داشتن کادری مجرب و دستگاه های به روز آزمایشگاهی و همچنین دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان تهران به شماره t/1471 می باشد و گواهینامه 17025 از مرکزملی تایید صلاحیت ایران به شماره NACI/LAB/903 آمادگی انجام خدمات ذیل را جهت مشتریان دارد:

- انجام آنالیز آرد گندم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 103

- انجام آنالیز گندم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 104

- انجام آنالیز گندم دوروم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 4554

- انجام آنالیز جو مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 47

- انجام آنالیز پرک گندم وجو مطابق استاندارد ملی به شماره 3622

- انجام آزمون های میکروبی آرد گندم ، گندم ، گندم دوروم، جو و پرک گندم و جو مطابق بااستانداردهای  ملی به شماره 11602 و 2393

- ارائه خدمات آموزشی آزمون های شیمیایی ، رئولوژی و میکروبیولوژی آرد و گندم

- ارائه خدمات آموزشی کنترل کیفی ، نگهداری و ضد عفونی گندم