امور آرد و نان

امور آرد و نان

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور در استان تهران با اختصاص 11مرکز خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96ـ97از تاریخ 1397/3/1 وظیفه خرید و تحویل گندم از کشاورزان را به عهده دارد.

استان تهران

 

 استان البرز

 

 استان مرکزی

 

استان قم