آفت سن گندم

آفت سن گندم

آفت سن گندم

مقدمه: سن گندم (Eurygaster integriceps) پس از ملخ یکی از خطرناکترین آفات گندم می‌باشد و سالیانه خسارت زیادی به مزارع گندم وارد می‌سازد.