آفات انباری

آفات انباری

آفات انباری

مقدمه: آفات انباری یکی از برزگترین مشکلات و چالش ها در ذخیره سازی بلندمدت گندم هستند طی ذخیره سازی ، آفات مختلفی منجر به خسارت کمی ، کیفی و بهداشتی غلات انبار شده می شوند . زمانی یک جاندار به عنوان آفت در نظر گرفته می شود که خسارت ایجاد شده به وسیله آن روی محصولات سبب کاهش کمیت یا کیفیت محصول گردد