آشنایی با دانه روغنی کلزا

آشنایی با دانه روغنی کلزا

آشنایی با دانه روغنی کلزا

محصول كلزا يكي ازمهم ترين گياهان زراعي كه از دانه آن جهت توليد روغن استفاده مي‌شود. كلزا گياهي است از خانواده شب بو (Brasicaceae) ، يك ساله، دگرگشن و يكي ازمهم ترين گياهان زراعي كه از دانه آن جهت توليد روغن استفاده مي‌شود.