آشـنـایـی بـا نـظـام پـنـج اس

آشـنـایـی بـا نـظـام پـنـج اس

آشـنـایـی بـا نـظـام پـنـج اس

مقدمه: «پنج اس» نظامي است كه در ژاپن بصورت نهادينه مورد استفاده قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي را براي واحدهاي صنعتي و خدماتي به ارمغان آورده است. نتايجي كه معمولاً با استفاده از اين روش حاصل مي گردد را مي توان به اختصار به پيشگيري از حوادث، كاهش وقفه كاري و افزايش بهره وري در محيط كار عنوان نمود.