پیش بینی فائو از غلات در سال 18-2017

پیش بینی فائو از غلات در سال 18-2017

پیش بینی فائو از غلات در سال 18-2017

نگاه اجمالی فائو به عرضه و تقاضای غلات

نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟