سرانه مصرف نان در ایان بالاتر از میانگین جهانی / شرایط بحرانی آب

سرانه مصرف نان در ایان بالاتر از میانگین جهانی / شرایط بحرانی آب

سرانه مصرف نان در ایان بالاتر از میانگین جهانی / شرایط بحرانی آب

 

 

 

نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟