ماموریت ها

ماموریت ها

بخش اول کلیات 

- شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (شامل استانهای تهران، البرز، قم و مرکزی) می باشد.

- هدف از تشکیل شرکت، انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه و تدارک، نگهداری، خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی، حساس، ضروری و هرگونه فعالیت مرتبط  و لازم میباشد.

- نوع شرکت سهامی خاص میباشد و از هر لحاظ استقلال مالی دارد و طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه اداره میشود.

بخش دوم موضوع فعالیت و وظایف شرکت

برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه شرکت مجاز به اقدامات ذیل میباشد:

بند 1. انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف شرکت از قبیل واردات، خرید، تدارک و تجهیزات، ذخیره سازی (انبار، سیلو و ...)، آماده سازی، بسته بندی، توزیع، فروش و صادرات کالاهای اساسی، حساس و ضروری با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی.

بند 2. خرید، ایجاد، احداث، اداره، اجاره، استجاره و نگهداری تجهیزات و تأسیسات ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری از قبیل انبار، سیلو و سردخانه در اختیار شرکت.

بند 3. ارایه خدمات بازرگانی، آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی در چارچوب اهداف شرکت.

بند 4. انجام تمهیدات لازم بمنظور مشارکت بخش غیر دولتی در انجام فعالیتهای مندرج در موضوع فعالیت شرکت.

بند 5. انجام اموری که شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای اساسنامه خود، انجام آن را به عنوان کارگزار به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1 ارجاع میکند.

بند 6. تحصیل هرگونه وام، اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

بند 7. اجرای سیاستهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح منطقه.

نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟