اهداف سازمانی

اهداف سازمانی

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور با گستره جغرافیایی و جمعیتی مربوط به چهار استان تهران، البرز، مرکزی و قم ، بزرگترین شرکت در خصوص تأمین، نگهداری، ذخیره سازی، توزیع و کنترل کیفیت کالای استراتژیک گندم، آرد، نان و انواع کالاهای اساسی شامل: برنج، روغن، قند و شکر و ... درکشور میباشد.

دراین راستا شرکت از پتانسیل و ظرفیتهای بالایی شامل انواع سیلوهای بتنی و فلزی، سردخانه ها و انبارها در سطح چهار استان برخوردار میباشد. هدف از تشکیل شرکت، انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه و تدارک، نگهداری، خرید، فروش و توزیع کالای اساسی، حساس و ضروری و هرگونه فعالیت مرتبط و لازم میباشد. همچنین کنترل و نظارت بر تمامی سیلوهای بخش خصوصی، کارخانجات آرد و نانوایان استانهای تحت پوشش را به عهده دارد.

اهداف شرکت:

1- انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف شرکت از قبیل واردات، خرید، تدارک و تجهیزات، ذخیره سازی (انبار، سیلو و ...)، آماده سازی، بسته بندی، توزیع، فروش و صادرات کالاهای اساسی، حساس و ضروری با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی.

2- خرید، ایجاد، احداث، اداره، اجاره، استجاره و نگهداری تجهیزات و تأسیسات ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری از قبیل انبار، سیلو و سردخانه در اختیار شرکت.

3- ارایه خدمات بازرگانی، آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی در چارچوب اهداف شرکت.

4- انجام تمهیدات لازم بمنظور مشارکت بخش غیر دولتی در انجام فعالیتهای مندرج در موضوع فعالیت شرکت.

5- انجام اموری که شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای اساسنامه خود، انجام آن را به عنوان کارگزار به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1 ارجاع میکند.

6- تحصیل هرگونه وام، اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

7- اجرای سیاستهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح منطقه.

8- مبادرت به هرگونه عملیات و معاملاتی که با اهداف شرکت مرتبط باشد.

نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟