آفات انباری

آفات انباری

آفات انباری

مقدمه: آفات انباری یکی از برزگترین مشکلات و چالش ها در ذخیره سازی بلندمدت گندم هستند طی ذخیره سازی ، آفات مختلفی منجر به خسارت کمی ، کیفی و بهداشتی غلات انبار شده می شوند . زمانی یک جاندار به عنوان آفت در نظر گرفته می شود که خسارت ایجاد شده به وسیله آن روی محصولات سبب کاهش کمیت یا کیفیت محصول گردد

نظرسنجی

آیا از خدمات ارائه شده در حوزه گندم، آرد و نان رضایت دارید؟